321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.เมืองลพบุรี

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระงาม
เมืองลพบุรี
15160
036-486771
2
กองบินโคกกระเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม
เมืองลพบุรี
15160
036-486481
3
วัดทุ่งสิงห์โต หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระงาม
เมืองลพบุรี
15160
036-486874
4
ศูยน์การบินทหารอุปถัมถ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม
เมืองลพบุรี
15160
-
5
บ้านโคกกระเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกะเทียม
เมืองลพบุรี
15160
036-486414
6
วัดคอกกระบือ "จอมประชาสรรค์" หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกะเทียม
เมืองลพบุรี
15160
-
7
วัดหนองปลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกะเทียม
เมืองลพบุรี
15160
-
8
ค่ายพิบูลสงคราม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแค
เมืองลพบุรี
15160
036-486200
9
วัดหนองแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันหมาก
เมืองลพบุรี
15160
-
10
วัดถนนแค หมู่ที่ 2 ตำบลถนนใหญ่
เมืองลพบุรี
15000
036-422746
11
สาริมานอุปถัมถ์ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร
เมืองลพบุรี
15000
036-611064
12
อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลชุบศร
เมืองลพบุรี
15000
036-412428
13
อนุบาลลพบุรี
ตำบลทะเลชุบศร
เมืองลพบุรี
15000
036-411043
14
บ้านหนองแขม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแค
เมืองลพบุรี
15000
036-486505
15
วัดท่าแค หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแค
เมืองลพบุรี
15000
036-486489
16
วัดป่ากล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแค
เมืองลพบุรี
15000
-
17
ชุบศร(ร.31พัน1อุปถัมถ์) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามยอด
เมืองลพบุรี
15000
036-412809
18
วัดสระมะเกลือ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามยอด
เมืองลพบุรี
15000
-
19
วัดดงสวอง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามยอด
เมืองลพบุรี
15000
036-486224
20
วัดหนองบัวขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามยอด
เมืองลพบุรี
15000
036-420268
21
โรงพยาบาลอนันทมหิดล หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามยอด
เมืองลพบุรี
15000
036-486001
22
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) หมูที่ 1 ตำบลเขาสามยอด
เมืองลพบุรี
15000
036-411269
23
พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล
เมืองลพบุรี
15000
036-413593
24
โคกลำพานวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกลำพาน
เมืองลพบุรี
15000
-
25
วัดโป่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกลำพาน
เมืองลพบุรี
15000
-
26
วัดดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกกโก
เมืองลพบุรี
15000
-
27
วัดใหม่ขุนนวน หมู่ที่ 7 ตำบลกกโก
เมืองลพบุรี
15000
-
28
วัดกกโก หมู่ที่ 8 ตำบลกกโก
เมืองลพบุรี
15000
-
29
วัดโพธิ์ระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันหมาก
เมืองลพบุรี
15000
036-420304
30
วัดสิงห์ทอง "บุญมีประชานุเคราะห์" หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันหมาก
เมืองลพบุรี
15000
036-420964
31
วัดอัมพวัน หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก
เมืองลพบุรี
15000
036-617508
32
วัดทองแท่งนิสยาราม หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันหมาก
เมืองลพบุรี
15000
-
33
วัดเทพกุณชรวราราม หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมาสตร์
เมืองลพบุรี
15000
-
34
บ้านสามเรือน (วันครู2500) หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมาสตร์
เมืองลพบุรี
15000
036-412569
35
วัดพรหมาสตร์ หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมาสตร์
เมืองลพบุรี
15000
036-412604
36
วัดตองปุ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลชุบศร
เมืองลพบุรี
15000
036-412429
37
วัดหลวงสุวรรณาราม หมู่ที่ 10 ตำบลตะลุง
เมืองลพบุรี
15000
-
38
วัดโคกโพธิกุญชร หมู่ที่ 8 ตำบลตะลุง
เมืองลพบุรี
15000
036-656488
39
วัดยาง ณ รังสี หมู่ที่ 2 ตำบลตะลุง
เมืองลพบุรี
15000
036-656390
40
วัดตะลุง หมู่ที่ 6 ตำบลตะลุง
เมืองลพบุรี
15000
-
41
วัดบางพุทโธ หมู่ที่ 13 ตำบลตะลุง
เมืองลพบุรี
15000
-
42
บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์
เมืองลพบุรี
15000
-
43
วัดดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนโพธิ์
เมืองลพบุรี
15000
-
44
วัดใดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโพธิ์
เมืองลพบุรี
15000
-
45
วัดใดยาว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนโพธิ์
เมืองลพบุรี
15000
-
46
วัดบ้านดาบ หมู่ที่ 13 ตำบลโก่งธนู
เมืองลพบุรี
15000
-
47
วัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลโก่งธนู
เมืองลพบุรี
13240
-
48
วัดธรรมเจดีย์ หมูที่ 3 ตำบลงิ้วราย
เมืองลพบุรี
15000
-
49
วัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย
เมืองลพบุรี
15000
-
50
วัดชีแวะ หมู่ที่ 5 ตำบลงิ้วราย
เมืองลพบุรี
15000
-
51
วัดโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น
เมืองลพบุรี
15000
-
52
วัดบ่อเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น
เมืองลพบุรี
15000
-
53
วัดนางหนู หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น
เมืองลพบุรี
15000
-
54
วัดสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น
เมืองลพบุรี
15000
036-420303
55
วัดบัว หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น
เมืองลพบุรี
15000
-
56
วัดโคกหม้อ หมูที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น
เมืองลพบุรี
15000
036-656784
57
พิบูลสงเคราะห์ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง
เมืองลพบุรี
15000
036-422773
58
วัดนิคมสามัคคีชัย หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง
เมืองลพบุรี
15000
-
59
วัดใหม่จำปาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง
เมืองลพบุรี
15000
036-420151
60
วัดศรีธรรมโสภณ
  • หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง
เมืองลพบุรี
15000
-
61
วัดเขาหนีบ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา
เมืองลพบุรี
15000
-
62
ไทยรัฐวิทยา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา
เมืองลพบุรี
15000
036-422747
63
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม
เมืองลพบุรี
15210
036-499201
64
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม
เมืองลพบุรี
15210
036-499202
65
บ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง
เมืองลพบุรี
15000
036-652584
66
วัดซับเสือแมบ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง
เมืองลพบุรี
15000
-
67
อ่างซับเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง
เมืองลพบุรี
15000
-
68
วัดหลวงท้ายตลาด หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายตลาด
เมืองลพบุรี
15000
-
69
วัดตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายตลาด
เมืองลพบุรี
15000
-
70
วัดท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายตลาด
เมืองลพบุรี
15000
-
71
วัดข่อยกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านข่อย
เมืองลพบุรี
15000
-
72
วัดข่อยใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านข่อย
เมืองลพบุรี
15000
-
73
วัดไผ่แตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ
เมืองลพบุรี
15000
-
74
วัดคุ้งนาบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลสี่คลอง
เมืองลพบุรี
15000
-
75
ซอย 3 สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม
เมืองลพบุรี
15000
-
76
ซอย 5 สาย 2 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม
เมืองลพบุรี
15210
-
77
บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 13 ตำบลโคกตูม
เมืองลพบุรี
15210
-
78
ซอย 6 สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกตูม
เมืองลพบุรี
15210
-
79
ซอย 7 สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม
เมืองลพบุรี
15210
-
80
ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตูม
เมืองลพบุรี
15210
-