321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สรุปข้อมูลทางศาสนา

  • สรุปข้อมูลทางศาสนา

  • จังหวัดลพบุรีมีศาสนสถานในศาสนาต่างๆ ดังนี้

  •      1. ศาสนาพุทธ มีวัดทั้งสิ้น 651 วัด สำนักสงฆ์ 40 แห่ง พระภิกษุ 5,195 รูป และสามเณร 775 รูป มีพุทธศาสนิกชนประมาณร้อยละ 98.9 ของประชากรทั้งหมด
         2. ศาสนาคริสต์ มีโบสถ์รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง มีคริสตศาสนิกชน ประมาณร้อยละ 0.2 ของประชากรทั้งหมด
         3. ศาสนาอิสลาม มีมัศยิดรวมทั้งสิ้น 2 แห่ง มีอิสลามิกชนประมาณร้อยละ 0.9 ของประชากรทั้งหมด