321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การศึกษาและศาสนา

วัดป่าธรรมโสภณ

  • วัดป่าธรรมโสภณ

  •           วัดป่าธรรมโสภณ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อยู่ติดกับทางรถไฟ ความเป็นมาของวัดนี้ไม่ปรากฏชัดนักว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใด ทราบกันแต่ว่ามีมาช้านานแล้วและที่วิหารหลังหนึ่งได้เขียนไว้ว่า "…ปฏิสังขรณ์เมื่อพุทธศาสนายุกาล 2448…" จึงเข้าใจว่าต้องเป็นวัดในสมัยอยุธยา กระเบื้องที่มุงหลังคาก็เป็นกระเบื้องดินเผาที่เรียกว่ากระเบื้องจีนแบบเดียวกับวิหารที่วัดเสาธงทอง ปัจจุบันวัดป่าธรรมโสภณเป็นที่เลื่อมใสของผู้ใฝ่ใจในพระพุทธศาสนา และเป็นวัดที่เหมาะแก่การบวชเรียนและปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง