321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การศึกษาและศาสนา

วัดนครโกษา

วัดนครโกษา

nakron

วัดนครโกษา ตั้งอยู่เหนือสถานีรถไฟลพบุรี ใกล้กับศาลพระกาฬ เดิมคงเป็นเทวสถานของขอม มีพระปรางค์แบบลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 อยู่ด้านหน้าแต่พระพุทธรูปปูนปั้นแบบอู่ทอง บนปรางค์นั้นคงสร้างเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง ได้พบเทวรูปหิน ขนาดใหญ่แบบลพบุรีซึ่งมีร่องรอยดัดแปลงเป็นพระพุทธรูปสององค์ ปัจจุบันนำไปไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เทวสถานแห่งนี้ ภายหลังมีผู้สร้างเป็นวัดขึ้น ในสมัยอยุธยา ดังจะเห็นได้จากซากวิหาร ซึ่งเหลือแต่ผนังและเสาอยู่ทางด้านหน้า และมีเนิน เจดีย์สูงก่อด้วยอิฐอยู่เบื้องหลัง วัดนี้มีผู้สันนิษฐานกันว่า ต่อมาเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ขุนเหล็ก) สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้บูรณะจึงเรียกชื่อว่า วัดนครโกษา