321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดม่วง

          วัดม่วง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนสายเอเชีย หมู่ 8 บ้านบางกะปิ ต.อินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณปี พ.ศ. 2365 เหตุที่ชื่อว่า " วัดม่วง " ก็เพราะภายในบริเวณวัดเดิมมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่ อยู่เป็นจำนวนมาก จึงนิยมเรียก "วัดม่วง "
          บริเวณวัดม่วงมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นออกมา ที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นประธาน พุทธลักษณะงดงามมาก ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรูปฐานสิงห์ มีฐานบัวขนาดใหญ่รองรับ เพดานประดับด้วยลายเขียน รูปดาว มีภาพจิตกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นบ้าน สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ( รัชกาลที่ 4 ) เขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ การปลงอศุภกรรมฐานของพระสงฆ์ พระมาลัยสูตร รูปเทวดา ภาพลวดลายดอกไม้ และภาพพระพุทธองค์ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงบำเพ็ญทุขกริยาภาพทรงเสด็จกลับจากการไปโปรดพระพุทธมารดา แต่ละภาพลีลาอ่อนช้อย สวยงามมีคุณค่า แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

          ภาพจิตกรรมฝาผนังของวัดม่วงนี้มีคุณค่าทางด้านศิลปกรรม ด้านศาสนา สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี แสดงเห็นสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพบ้านเรือน สถาปัตยกรรม การแต่งกาย และสภาพสิ่งแวดล้อม
          การเดินทาง มีรถโดยสารประจำทางสาย 165 ( อ่างทอง - ตาคีล ) ผ่าน