321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ

          วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านพลับ ตำบลจักรสีห์ อยู่เลยจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปประมาณ 1 กม. แต่เดิมชื่อ " วัดหัวเมือง " ในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเปลี่ยนชื่อเป็น " วัดหน้าพระธาตุ " ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า โบราณสถานที่สำคัญ คือ องค์พระปรางค์ ฐานกว้าง 20 เมตร สูง 24 เมตร มีลักษณะของศิลปกรรมสมัยอยุธยาต้อนต้น โดยก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้น ไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ มีกลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทำรูปครุฑและอสูรถือกระปองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตรซึ่งเป็นคติที่สืบทอดมาจากวัฒธรรมเขมร


          นอกจากองค์พระปรางค์ มีวิหารหลวงอยู่ทางทิศตะวันออก พระอุโบสถอยู่ทางทิศตะวันตก และมีเจดีย์กลมเรียงรายอยู่หลายองค์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้รับการบูรณะมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย พระบาทสมเด็จพระมุงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาประพาสวัดนี้ เมื่อคราวเสด็จมณฑลกรุงเก่าและมณฑลนครสวรรค์ พ.ศ. 2459 วัดหน้าพระธาตุขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 

          การเดินทางมีรถประจำทางสาย 648 (สิงห์บุรี-บ้านดอนปรู )และสาย 462 (สุพรรณบุรี-โคกสำโรง) ผ่านหน้าวัด