321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

  • ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับ
รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1
จหมื่นสมุห์พิมาน (เจิม)
พ.ศ. - 
2
หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์รักษา (โดม)
พ.ศ. - 
3
พระราชพินิจจัย (เหม)
พ.ศ. 2448
4
หลวงเสนานนท์ (อรุณ)
พ.ศ. - 
5
หม่อมอมรวงษ์วิจิตร
พ.ศ. - 
6
หลวงบาทศุภกิจ
พ.ศ. - 
7
พระทรงสุรเดช (เตน)
พ.ศ. - 
8
หม่อมเจ้านพมาศ
พ.ศ. 2450 - 2452
9
พระพรหมประสาทศิลป์ (ลี)
พ.ศ. 2452 - 2455
10
พระพิศาลสงคราม (ผล)
พ.ศ. 2455 - 2458
11
พระสิงห์บุรีศรีนัทยเขต (ม.ร.ว.กมล นพวงษ์)  
พ.ศ. 2458 - 2461
12
พระยาสิงห์บุรานุรักษ์ (สะอาด บูรณสมภพ)
พ.ศ. 2461 - 2472
13
พระประชากรบริรักษ์
พ.ศ. 2472 - 2476
14
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
18 มกราคม 2476 - 2476
15
พระกำแพงพราหมณ์
พ.ศ. 2476 - 2476
16
หลวงอรรถวิจิตร์จรรยารักษ์
มีนาคม 2476 - 2478
17
หลวงอรรถสิทธิสุนทร
พ.ศ. 2478 - 2480
18
หลวงสรรคประศาสน์
27 มกราคม 2480 - 2486
19
ขุนบริรักษ์บทวัลญช์
1 พฤศจิกายน 2486 - 15 สิงหาคม 2490
20
นายเวศ เพชรานนท์
15 สิงหาคม 2490 - 2491
21
นายสนิท วิไลจิตต์
มกราคม 2491 - เมษายน 2493
22
ขุนบริรักษ์บทวัลญช์
17 เมษายน 2493 - 9 กุมภาพันธ์ 2500
23
นายพุก ฤกษ์เกษม
21 กุมภาพันธ์ 2500 - 27 พฤศจิกายน 2506
24
ร.ต.ท.ปิ่น สหัสโชติ
30 พฤศจิกายน 2506 - 6 พฤศจิกายน 2507
25
นายพัฒน์ พินทุโยธิน
7 พฤศจิกายน 2507 - 1 มีนาคม 2509
26
นายเกษม จียะพันธ์
8 มกราคม 2509 - 22 พฤษภาคม 2512
27
นายเอี่ยม เกรียงศิริ
26 พฤษภาคม 2512 - 30 กันยายน 2518
28
นายบรรโลม ภุชงคกุล
14 ตุลาคม 2518 - 1 ธันวาคม 2521
29
นายชิต นิลพานิช
1 ธันวาคม 2521 - 1 ตุลาคม 2523
30
นายชำนาญ เรืองเผ่าพันธุ์
1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยาน 2526
31
นายวิชิต แสงทอง
1 ตุลาคม 2526 - 15 มกราคม 2528
32
นายจำนงค์ อยู่โพธิ์
16 มกราคม 2528 - 30 กันยายน 2530
33
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2533
34
นายปรีดี ตันติพงศ์
1 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2534
35
ร.ต.สมพร กุลวานิช
1 ตุลาคม 2534 - 30 กันายน 2535
36
ร.ต.อุทัย ใจหงษ์
1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2538
37
นายวิพัฒน์ คงมาลัย
1 ตุลาคม 2538 - 15 เมษายน 2541
38
นายนิคม บูรณพันธุ์ศรี
16 เมษายน 2541 - 1 ตุลาคม 2542
39
นายพยูณ มีทองคำ
1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2544
40
นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2546
41
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
42
นางจุฑามาศ ประทีปะวณิช
1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2549
43
นายประภาศ บุญยินดี
16 ตุลาคม 2549 - 19 ตุลาคม 2551
44
นายวิชัย ไพรสงบ
20 ตุลาคม 2551 - 15 มีนาคม 2552
45
นายชุมพร พลรักษ์
16 มีนาคม 2552 - 27 กันายน 2552
46
นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์
28 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2553
47
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
1 ตุลาคม 2553 - 18 พฤศจิกายน 2555
48
นายสุรพล แสวงศักดิ์
19 พฤศจิกายน 2555 - ตุลาคม 2557
49 
นายชโลธร ผาโคตร
ตุลาคม 2557 - 30 กันยาน 2558
50
นายอัครเดช เจิมศิริ
พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559
51
นายพศิน โกมลวิชญ์
1 ตุลาคม 2559 - 4 เมษายน 2560
52
นายสุทธา สายวาณิชย์
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
53
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2564
54 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม

ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน