321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

 • ssjarun54

  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) : นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง
       นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง
       ส.ว. สระบุรี

 • ประวัติ
       เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2503

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (นิด้า)

 • ประสบการณ์การทำงาน
       กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีเครื่องก่อสร้าง จำกัด พ.ศ.2531-ปัจจุบัน
       กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้คอนกรีตโปรดักส์ จำกัด พ.ศ.2532-ปัจจุบัน
       ธุรกิจก่อสร้าง
       ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี
       สมาชิกวุฒิสภาสระบุรี