321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

 • sswatcharapong54

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
       นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
       ส.ส. สระบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
       อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง

 • ประวัติ
       6 ธันวาคม 2516

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
       M.A.(Political Science) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประสบการณ์การทำงาน
       ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
       ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี