321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดสระบุรี

  • ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
2
นายชัยโรจน์  มีแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
3
นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
4
นายประทีป  จงสืบธรรม ปลัดจังหวัดสระบุรี
5
นายโสภณพงศ์  เหตานุรักษ์ จ่าจังหวัดสระบุรี
6
นายชาสันต์  คงเรือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จ. สระบุรี
7
นางกอบแก้ว  จันทร์ดี ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ พัฒนาชุมชนเขตที่ 1
8
นายวินิจฉัย  ศรีมาชัย นายอำเภอเมืองสระบุรี
9
นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ นายอำเภอแก่งคอย
10
นายอภิชาติ  เทียวพานิช นายอำเภอหนองแค
11
นายวงเทพ  เขมวิรัตน์ นายอำเภอหนองแซง
12
นายชาคร  วัฒนสินธุ์ นายอำเภอบ้านหมอ
13
นายอภิสรรค์  สง่าศรี นายอำเภอเสาไห้
14
นายณรงค์  จันทร์ประสิทธิ์ นายอำเภอพระพุทธบาท
15
นายวิชัย  นิมิตรมงคล นายอำเภอวิหารแดง
16
นายประดิษฐ์  ทิพย์สุมาลัย นายอำเภอมวกเหล็ก
17
นายสิทธิพร  สำลีรัตน์ นายอำเภอหนองโดน
18
นายไพฑูรย์  ไวยฉาย นายอำเภอดอนพุด
19
นายธนพล  อันติมานนท์ นายอำเภอวังม่วง
20
นายปรีชา  ปลอดทอง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
21
นายเจริญศักด ิ์ ธิโสภา ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี
22
นายมนูศักดิ์  จันทรสมศักดิ์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแก่งคอย
23
นายนฤมิต  นิ่มนวล ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพระพุทธบาท
24
นายบุญชู  ทองอยู่ยง ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองแค
25
นายสุรศักดิ์  มรกตสุวรรณ ผอ.สำนักงานประปาเขต 2
26
นายเฉลิม  วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
27
นางสาวนารีรัตน์  ศิวิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คนที่ 1
28
นายสุจิน  บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คนที่ 2
29
พลตรีเมธี  ธรรมรังสี นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
30
นายขจรศักดิ์  นันทปัญญา นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท
31
รศ.นายแพทย์อภิณพ  จันทร์วิทัน นายกเทศมนตรีตำบลแก่งคอย
32
นายสุนทร  เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค
33
นางศิริพร  ควรชม นายกเทศมนตรีตำบลป๊อกแป๊ก
34
นายสกุล  คำมูล (รอประกาศรับรอง) นายกเทศมนตรีตำบลกุดนกเปล้า
35
นายพะเยาว์  เนตรอินทร์ (รอประกาศรับรอง) นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด
36
นายวันชัย  บุญพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลทับกวาง
37
นายสุรินทร์  โรจนะ นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง
38
นายนัทธี  สกุลชาติ นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์
39
นายบุญส่ง  จำปาเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง
40
นายสุทธิชัย  วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ
41
นายอารักษ์  แดงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน
42
นางปิยรัตน์  โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
43
นายบุญส่ง  แป้นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง
44
นายสุนทร  ขาวอุไร นายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้
45
นายชัชวาลย์  คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง
46
นายสิริชัย  ธงรัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหมู
47
นายสมพร  ลิ้มโสภิตพรรณ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
48
นายปราโมทย์  โพธิ์กะต้น นายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน
49
นายวิรัช  เอี่ยมสุวรรณ (รอประกาศรับรอง) นายกเทศมนตรีตำบลดอนพุด
50
นายสุเทพ  ดิบแดง นายกเทศมนตรีตำบลวังม่วง
51
นางสมฤดี  จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน
52
นายวัลลภ  ขันตี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
53
นายกิตติศักดิ์  มณีศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
54
นายสะอาด  ชมภูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
55
นายบุญมา  เต่าทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
56
นายกลิ่นศักดิ์  รัศมีเพชรโสภณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
57
นายบุญมี  แจ้งเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
58
นายฉัตรชัย  เทียมลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
59
นายประเสริฐ  ศิริวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
60
นายสุรทิน  ต่อศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
61
นายทนงยุทธ  จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
62
นายบำรุง  สุขศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
63
นายสุบิน  บรรพต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
64
นายสันติ  ลิ้มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน
65
นายสมัย  แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
66
นายสมคิด  ตันทางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
67
นายอุทิศ  แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง
68
นายพยุง  เชียงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
69
นายมงคล  สุขศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว
70
นางสำเนียง  บุญแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
71
นายรุ่งโรจน์  คุปตะพันธ์สนธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
72
นางเตือนใจ  คงแสงภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก
73
นายวีระพล  ถนอมพิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
74
นายประมวล  คงสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
75
นายสวัสดิ์  บุญพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
76
นายวัชระ  หอมจันทร์กล่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์
77
นายชัยวัฒน์  ด้วงประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย
78
นายกฤษณะ  โพธิ์ณะชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
79
นายจำเนียร  ทิพย์มล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
80
นายสุรพล  จึงพานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
81
นายทวี  บุญศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
82
นายอกนิษฐ์  ศรีสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
83
นายฉลอง  เกตุแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้
84
นางบัญญัติ  เวชกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
85
นายชนะวัฒน์  ศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ
86
นายชูศักดิ์  คงสมทรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
87
นายหลงมา  งามสมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
88
จ.ส.อ.สมบัติ  หินอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน
89
นายจำปี  ชื่นบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า
90
นายวิชัย  สำเหนียกพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล - พระยาทด
91
นายดำรง  สอนพายัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
92
นายภานุวัฒน์  ชวนะพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
93
นายมนูญ  บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
94
นายชาญชัย  อนะมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม
95
นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวปลวก
96
นายเชิดชัย  บุญถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
97
นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ
98
นายชุมพร  ตอกจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก
99
นายประชุม  ขวัญเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดน้อย
100
นายธนภาสณ์  ปัญญากาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโขมด
101
นายวิเชียร  เทพพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
102
นายน้อย  คำมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
103
นายศิริ  สีมาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
104
นายเจด็จ  ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
105
นางทองใส  รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
106
นายวรวุธ  เซี่ยงคิ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น
107
นายจรัส  สมโชค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง
108
นายภูริทัต  คชวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
109
นายสมพงษ์  ภูพานเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง
110
นายวิญญู  เสริฐธิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
111
ส.อ.วีระวัฒน์  ปรัชญาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
112
นายทองใบ  ทองอ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
113
นายธีระพงษ์  จองหยิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน
114
นางดวงพร  เจริญวรรธะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม
115
นายสุเทพ  พหลยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
116
นายสมพร  มิทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย
117
นายแสงชัย  ศรีมงคลปทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาว
118
นายสุธน  อ่อนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
119
นายอดิศักดิ์  ธรรมรักขิโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
120
นายมานะชัย  สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
121
นายกิตติพงษ์  มหิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
122
นายสมาน  ตันจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
123
นายประสิทธิ์  เผื่อนละมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
124
นายแสวง  สุขแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
125
นายวิเชียร  ไชยสุริยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ
126
นายนะลอง  สุขสะอางค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม
127
นายสมคิด  โสมเสริมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง
128
นายวัลลภ  อึ้งพาณิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
129
นายจำลอง  นันทะโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
130
นายทองสุข  พลพหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
131
นายสมบัติ  วงษ์สง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา
132
นายสีนวล  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
133
นายธนพิพัฒน์  วิชูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
134
นางสมพร  มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
135
นายวิชัย  ไทยถาวร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
136
นายเอนก  แนบทอง (รักษาการ) ผอ.สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจาย-เสียงแห่งประเทศไทย 1,000 กิโลวัตต์
137
นายมานพ  เครือจันทร์ หน.สถานีไฟฟ้าแรงสูงสระบุรีที่ 1
138
พลตรีไตรรัตน์  รังคะรัตน ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
139
พ.อ.วัชระ  สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
140
พ.อ.นภณต์  หงสสูตร สัสดีจังหวัดสระบุรี
141
พ.อ. นิตินัย  ภีมะโยธิน ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รอ.
142
พ.อ. ชัยกร  ประเสริฐสุข ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 5 รอ.
143
นางสมบูรณ์  อินทรดิษฐ์ คลังจังหวัดสระบุรี
144
นางรุจิรา  จอมจักร์ สรรพากรพื้นที่สระบุรี
145
นางสุนิดา  ใยสวัสดิ์ สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
146
นายนพดล  อิศรางกูร ณ อยุธยา ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
147
นายสมศักดิ์  พรสัจจะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
148
นางฉวีวรรณ  โตสมภาพ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
149
นางอาภา  พูลสิทธิ์ หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
150
นายวิฑูรย์  สังวรศีล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวางจังหวัดสระบุรี
151
นายศิริพงษ์  โชคสถิตย์ ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 62
152
นางสุภณา  คัมภีรยศ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
153
นายธวัชชัย  พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1
154
นายรังสรรค ์ ฤกษ์ขำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2
155
นายอนันต์  โนจันทึก ผอ.โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
156
นายนิพนธ์  ป้อมสนาม ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี
157
นายประเสริฐ  ใจเผื่อแผ่ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
158
นายวรชัย  ลิขิตายน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
159
นางพัชรินทร์  ใบเจริญ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
160
นายเรวัช  ศรีสีแสงอ่อน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
161
นายวินิจ  พงษ์ประจักษ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
162
นายจิระวัฒน์  ชวลิต ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
163
นายศิริวัฒน์  สมใจเพ็ง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง -ซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
164
นางสาววัลภา  ประสานสิน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี
165
นายยิ่ง  ทัศน์แก้ว ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี
166
นายวัฒนพงศ์  เสมา ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
167
นายประโยชน์  หิรัญภัทร ผอ.โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
168
นายสมนึก  เกตุไทย ผอ.โรงเรียนแก่งคอย
169
นายฑิฆัมพร  ศรีพันธุ์ ผอ.โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"
170
นายวิสิทธิ์  ทองศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
171
นางสาวจงจิตร  ชมภูผล ผอ.โรงเรียนหินกองวิทยาคม
172
นายสุรินทร์  แพ่งจันทึก ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์(พุแค)
173
นายไพบูลย์  เพ็งพูล ผอ.โรงเรียนสุธีวิทยา
174
นายอำนาจ  ประยูรสุข ผอ.โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
175
นายประยูร  เพ็งชะตา ผอ.โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
176
นายธนิต  มูลสภา ผอ.โรงเรียนหนองแซงวิทยา
177
นายปรีชา  แจ้งประดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
178
นายรัก  ธนสัตย์สถิตย์ ผอ.โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
179
นายจตุรงค์  เกิดปั้น ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
180
นางสาวสุนทรี  ดิษฐลักษณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
181
นายบุญสม ภู่เจริญ ผอ.โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
182
ว่าที่ ร.ต.มนัส  พลายชุ่ม ผอ.โรงเรียนดอนพุดวิทยา
183
นายสมบัติ  เขม้นเขตรการ ผอ.โรงเรียนหนองโดนวิทยา
184
นายวัชรินทร์  มัสเจริญ ผอ.โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม
185
นางสุนทรี  ดิษฐลักษณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือวิทยาคม
186
นายเชน  คนตรง ผอ. โรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"
187
นางสาวกฤช  ไวยากรณ์ ผอ.โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา
188
นายพเนศ  ต.แสงจันทร์ ผจก.โรงเรียนแสงวิทยา
189
นางศุภริณ ี อำภรณ์ ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลวิชชากร
190
นางสาววิบูลย์ศรี  จารุเกษม อจญ.โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา
191
นางสาวเจือทอง  จีรจิตต์ อจญ.โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
192
อาจารย์ประไพวัลย์  ยิ้มกล่ำ ผจก. โรงเรียนโปลีเทคนิคสระบุรี
193
นางวนิดา  ทองปรอน อจญ.โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
194
นางพร้อมพงษ ์ ชื่นชม อจญ.โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี
195
นายนพรัตน์  อาตมผดุง อจญ.โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน
196
นางสาวธนวรรณ  พิมลพร ผจก.โรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี
197
นายประสิทธิ์  พิบูลชัยสิทธิ์ ผจก.โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
198
นางสาวบุญสวย  อาจแก้ว อจญ.โรงเรียนพิฉาย "รวมมิตตศึกษา"
199
นางสุนทรี  พรสวัสดิ์ อจญ.โรงเรียนกลั่นวิทยา
200
ดร.ณัฐรัฐ  ธนธิติกร ผอ.โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารสากล(I-MAT)
201
นายปัญญา  คุณประทุม ครูใหญ่โรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการสระบุรี
202
นางถิรดา  ยุววิทยา ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
203
นางมัลลิกา  ปทุมรัตน์ ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพร
204
นายบุญชัย  จันทร์ฉายทอง ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี
205
นายสมศักด ิ์ จิตติมิตร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
206
นายศิริชัย  ฤทธิรงค์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
207
นายวิเชียร  บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี
208
นายสุรพล  เกษเพชร ประมงจังหวัดสระบุรี
209
นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้ำ หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี
210
นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี
211
นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
212
นายธนู  มีแสงเงิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
213
นายวุฒิ  นิพนธ์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี
214
นายภิญโญ  ธนะสุข ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
215
นายธวัชชัย  ใบเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี
216
นายธรรมนูญ  อำพันฉาย ผอ.คก.ส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
217
นายคีรินทร์  ถั่วทอง หน.คก.ส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
218
นายศุภกร  เชียรเจริญ ผอ.คก.ส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
219
นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
220
นายวิโรจน์  ชื่นอารมณ์ หน.นิคมสหกรณ์หนองเสือ
221
นายสุพจน์  เจตน์เจริญ หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
222
นางรัตนา  เหตุคุณ หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
223
นายณัฐปคัลภ์  คิมประโคน หน.สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
224
น.ส.ฉันทนา  เทพบรรหาร ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
225
รศ. อำนาจ ธีระวนิช (รักษาการแทน) ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
226
นายไกรวรรณ  หงษ์ยันตรชัย ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
227
นายจาตุรนต์  ภิญโญ ขนส่งจังหวัดสระบุรี
228
นางละออง  องอาจอิทธิชัย หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีสาขาอำเภอบ้านหมอ
229
นายชาตรี  วิระเทพสุภรณ์ ผอ.แขวงการทางสระบุรี
230
นายประศักดิ์  บัณฑุนาค ผอ. สำนักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี)
231
นายมานพ  เหมเวช ทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี
232
นายชลอ  พรหมสูตร นายสถานีรถไฟสระบุรี
233
นายสมคิด  ลือชา สารวัตรงานเดินรถไฟแก่งคอย
234
นายวีระ  ทองประไพ หน. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
235
นายภูวพล  ภานุมาศเมธี ผอ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7
236
นายวรชาติ  ศรีบุญแสน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
237
นายสามารถ  ใจสมุทร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 2
238
นายสำเริง  สโมทัย หน.ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 2
239
นายประทีป  ขวัญพร้อม สถิติจังหวัดสระบุรี
240
นายวรรณชัย  หิรัญ ผจก.ศูนย์บริการโทรศัพท์สาธารณะ
241
นายสุริยันต์  อินทรพันธ์ หน.ไปรษณีย์จังหวัดสระบุรี
242
นายยงยุทธ  จันทรโรทัย ผอ. สนง. พลังงานภูมิภาคที่ 2
243
นายปรีชา  ผลเมือง ผอ. สนง. พลังงานจังหวัดสระบุรี
244
นายประธาน  นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี
245
นางปราณี  สัจจะเวทะ หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระบุรี
246
นางสาวกิ่งแก้ว  รอดสมัย หน.สนง.การค้าภายในจังหวัดสระบุรี
247
นายบรรเลง  พรวิศณุกุล หน.สนง.ชั่ง ตวง วัด เขต 0-4 สระบุรี
248
นางปราณี  ไชยเดช แรงงานจังหวัดสระบุรี
249
นายจักรพงศ์  พูลทวี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
250
นายชัยยศ อยู่ทรัพย์ จัดหางานจังหวัดสระบุรี
251
นางเกษณี  นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
252
นางเบญจพจน ์ นิ่มสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
253
นายสุรพล  พลอยสุข ผอ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี
254
นายพิชัย  มัจฉากล่ำ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 2
255
นายมงคล  พันธ์ฟัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี
256
นายอุทิศ  สุภาพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
257
นายสุรสิทธิ์  จิตรชอบใจ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี
258
นายสุทธิชัย  คล้อสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
259
นางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
260
นางลักษณเลิศ  นันทิพานิชย์ ผอ. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
261
นายอัครเดช  เพ็ญศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
262
นพ.เทียม  อังสาชน ผอ.โรงพยาบาลสระบุรี
263
นพ.ดนัย  ทุริยานนท์ ผอ.โรงพยาบาลพระพุทธบาท
264
นพ.มานะ  จันทรชาติ ผอ. โรงพยาบาลหนองแค
265
นายประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร ผอ.โรงพยาบาลแก่งคอย
266
นพ.สุวัฒน์  ธนกรนุวัฒน์ (รักษาการแทน) ผอ. โรงพยาบาลบ้านหมอ
267
นางศิรดา  ภูริวัฒนพงศ์ ผอ. โรงพยาบาลมวกเหล็ก
268
นพ.ประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร (รักษาการแทน) ผอ. โรงพยาบาลหนองแซง
269
นพ.สุวัฒน์  ธนกรนุวัตน์ ผอ. โรงพยาบาลเสาไห้
270
พญ.ศิริรัตน์  วรรณศิริ (รักษาการ) ผอ. โรงพยาบาลหนองโดน
271
นพ.เอกภาพ  สะเดา ผอ. โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
272
นพ.ทวีศักดิ์  แตงไทย โรงพยาบาลวิหารแดง
273
นพ.สมชาติ  สุจริตรังษี (รักษาการ) โรงพยาบาลดอนพุด
274
นพ.มงคล  อังคศรีทองกุล ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2สระบุรี
275
นางสาวเยาวลัษณ ์ มหาสิทธิวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
276
น.ส.สำเนียง  แย้มสะอาด ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
277
นายสุวัฒน์  กุศลจริยา ผอ. ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
278
นายพิชิต  วิริยะไชโย อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
279
นายสิงห์ชัย  ทิพย์สมบูรณ์ อัยการจังหวัดสระบุรี
280
นายกฤษณะ  กสิโสภา อัยการจังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
281
นายเสนีย์  ประภัสสรางกูร อัยการจังหวัดสระบุรี (ส.ค.ช.)
282
พล.ต.ต.วีรพงษ์  ชื่นภักดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
283
พ.ต.อ.รัตนะ  ปาลจันทร์ ผกก.สภ.อ.เมืองสระบุรี
284
พ.ต.อ.สุทธิวัชร ์ ศักดาวงศ์ ผกก.สภ.อ.แก่งคอย
285
พ.ต.อ. ชนะ  สุวรรณโกมล ผกก.สภ.อ.หนองแค
286
พ.ต.อ. เชิดชัย  ศรศิลป์ ผกก.สภ.อ.พระพุทธบาท
287
พ.ต.อ.วิรัช  ศรีธรรมราช ผกก.สภ.อ.มวกเหล็ก
288
พ.ต.อ.กฤษณะ  คุณากร ผกก.สภ.อ.บ้านหมอ
289
พ.ต.อ.มงคล  วรุณโณ ผกก.สภ.อ.เสาไห้
290
พ.ตอ. รณชัย  จินดามุข ผกก.สภ.อ.หนองแซง
291
ว่าที่ พ.ต.อ.ประเวศ  ฟองสมุทร ผกก.สภ.อ.วิหารแดง
292
พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์  เลิศบัวบาน ผกก.หน.สภ.อ.หนองโดน
293
พ.ต.อ.วารินทร์  ทองตรา ผกก.หน.สภ.อ.ดอนพุด
294
พ.ต.อ. ชัยวัฒน์  วงษ์กล้าหาญ ผกก.สภ.อ.วังม่วง
295
พ.ต.อ.สมบูลย์  สุทธิวงษ์ ผกก.สภ.อ.เฉลิมพระเกียรติ
296
พ.ต.อ.มาโนช  สุภาพพูล ผกก.สภ.ต.หน้าพระลาน
297
พ.ต.ท. พงษ์ศิริ  โพธิ์งาม รอง สว. หน. สภ.ต. หินซ้อน
298
พ.ต.ต. พิทักษ์  สิงห์ล้ำเลิศ สว.สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 (หินกอง)
299
พ.ต.อ.สรรเพชญ  สุขภิมนตรี ผู้กำกับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1
300
นางสาวสุนันท์  จำรูญพานิชย์กุล ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
301
ร.ต.อ.ชนินทร์  น้อยเล็ก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
302
นายสมยศ  พุทธิโชติ หน. สนง. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดสระบุรี
303
นางดนุชา  เทอดเผ่าไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
304
นายวรัญชัย  วิริยะวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี
305
นายสมเกียรติ  พันธุ์อนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
306
นายกประสงค์  วิรัชนาภรณ์ นายกสโมสรโรตารี่สระบุรี
307
ไลออนไกรกูล  สถิตถาวร นายกสโมสรไลออนส์สระบุรี
308
นายทรวง  เลี่ยวไพโรจน์ นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน
309
นางสุณี  นิโรจศิล ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยว จ.สระบุรี
310
นายวรวิทย์  พงศกร ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยว อ.มวกเหล็ก
311
พ.ท.ธารา  หนุนทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาคนพิการจังหวัดสระบุรี
312
นายเชิดชัย  กลางสาทร ประธานสถาบันพัฒนาท้องถิ่น