321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

  • ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับ
รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1
พระยาพิไชยรณรงค์สงคราม (ดิศ)
พ.ศ. 2441- 2452
2
พระสุระราชภักดี (อ่วม)
พ.ศ. 2452 - 2456
3
พระบุรีสราธิการ (เป้า จารุเสถียร)
พ.ศ. 2456 - 2457
4
พระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต ์(ส่าง)
พ.ศ. 2457 - 2458
5
พระพิศาลสงคราม (ผล)
พ.ศ. 2458 - 2460
6
พระยารามราชเดช (ม.ร.ว.ปาน นพวงศ์)
พ.ศ. 2461 - 2465
7
พระทวาราวดีภิบาล (เชย ชัยประภา)
พ.ศ. 2465 - 2467
8
พระจรูญภารการ (โป๊ กูระมะโรหิต)
พ.ศ. 2467 - 2472
9
พระยาบุรีสราธิการ (โจ้ กนิษฐรัต)
พ.ศ. 2472 - 2476
10
พระยาสุรพลพิพิธ (เป้า สุมนดิษฐ์)
พ.ศ. 2476 - 2476
11
พระพิชัยศรแผลง (ผ่อง เอมมะวรรธนะ)
พ.ศ. 2476 - 2481
12
นายอุดม  บุญประกอบ
พ.ศ. 2481 - 2484
13
ขุนนครรัฐเขตต์ (สุนทร ตามไท)
พ.ศ. 2484 - 2486
14
ร.ต.อ.พระพิชิตบัญชาการ (ทรัพย์ พิชิต)
พ.ศ. 2486 - 2487
15
พ.ต.เล็ก  ทองสุนทร
พ.ศ. 2488 - 2489
16
นายอุดม  บุณยประสพ
พ.ศ. 2489 - 2489
17
นายชม  ชาตินันทน์
พ.ศ. 2489 - 2490
18
ร.ท.ถวิล  ระวังภัย
พ.ศ. 2490 - 2492
19
นายชุบ  พิเศษนครกิจ
พ.ศ. 2492 - 2494
20
นายสาย  หุตะเจริญ
พ.ศ. 2495 - 2496
21
พ.ต.อ.ตระกูล  วิเศษรัตน์
พ.ศ. 2496 - 2496
22
นายประสิทธิ์  อุไรรัตน์
พ.ศ. 2496 - 2501
23
ขุนสนิทประชากร
พ.ศ. 2501 - 2504
24
นายวรวิทย์  รังสิโยทัย
พ.ศ. 2504 - 2509
25
นายประพจน์  เรขะรุจิ
พ.ศ. 2509 - 2513
26
นายวิสิษฐ์  ไชยพร
พ.ศ. 2513 - 2514
27
นายวิทยา  เกสรเสาวภาค
พ.ศ. 2514 - 2515
28
นายเลิศ  หงส์ภักดี
พ.ศ. 2515 - 2520
29
นายโชดก  วีรธรรมพูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2520 - 2522
30
นายอารีย์  วงศ์อารยะ
พ.ศ. 2522 - 2523
31
นายสนิท  รุจิณรงค์
พ.ศ. 2523 - 2527
32
นายธานี  โรจนาลักษณ์
พ.ศ. 2527 - 2531
33
นายไพฑูรย์  สุนทรวิภาต
พ.ศ. 2531 - 2532
34
นายอภัย  จันทนจุลกะ
พ.ศ. 2532 - 2534
35
นายศักดา  ลาภเจริญ
พ.ศ. 2534 - 2535
36
นายปริญญา  นาคฉัตรีย์
พ.ศ. 2535 - 2536
37
นายประกิต  เทพชนะ
พ.ศ. 2536 - 2538
38
นายอำนวย  ยอดเพชร
พ.ศ. 2538 - 2540
39
นายประยูร  พรหมพันธุ์
พ.ศ. 2540 - 2541
40
นายสุนทร  ริ้วเหลือง
พ.ศ. 2541 - 2544
41
นายนรินทร์  พานิชกิจ
พ.ศ. 2544 - 2545
42
นายทวีป  เทวิน
พ.ศ. 2545 - 2548 
43
นายชุมพร  พลรักษ์
พ.ศ. 2549 - 2549
44
นายธวัชชัย  เทิดเผ่าไทย
พ.ศ. 2549 - 2551
45
นายธนเษก  อัศวานุวัตร
  ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
46
นายถาวร  พรหมมีชัย
  1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
47
นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ 
  1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557
48
นายวิเชียร  พุฒิวิญญู
  2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
49 
นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์
  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
50 
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน