321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ใครเป็นใคร

ใครเป็นใคร

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
me10
 
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
me10

คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
     บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี : บุคคลสำคัญในท้องถิ่นที่มีบทบาท ต่อจังหวัดลพบุรี ในอดีต-ปัจจุบัน 
     บุคคลสำคัญในอดีต 
     menu row สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
     menu row พระยากาฬวรรณดิศ
     menu row จอมพล ป. พิบูลสงคราม

     ด้านวัฒนธรรม
     menu row นางสาคร อุดมเดชะ
     menu row นายวิเชียร คำเจริญ (ลพ บุรีรัตน์)
     menu row นายน้ำว้า ร่มโพธิ์ 

     ด้านการเมืองการปกครอง
     menu row เชาววัศน์ สุดลาภา

     ด้านการพัฒนาสังคม
     menu row พระสุมเมธาธิบดี
     menu row พระครูอาทรประชานาท 

     ด้านการศึกษา  
     menu row นายชงค์ วงษ์ขันธ์
     menu row ผศ.สมศักดิ์ มากบุญ 
me10
 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
me10

ศิษย์เก่าดีเด่น
me10

นักการเมือง
me10