321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

จดหมายเหตุ

     ห้องจดหมายเหตุ ตั้งอยู่ ณ ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น (ชั้น 8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดให้บริการอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 

     เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

     วัตถุประสงค์

     1. เพื่อค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่องราว รวมถึงรูปภาพ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ แผนที่ แผนผัง หนังสือตำราเก่าหายาก ซีดี ซีดีรอม และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ภายใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มีคุณค่า
     2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจดหมายเหตุในอดีตถึงปัจจุบัน
     3. เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
     4. เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ห้องจดหมายเหตุ ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ
     5. เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
     6. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ที่สนใจ และผู้ใช้บริการ

     ประเภทบริการเอกสารจดหมายเหตุ

     1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรจะเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ 
     menu row ใบบอกสารตรา
     menu row หนังสือโต้ตอบ
     menu row เอกสารการประชุม
     menu row ตำรา
     menu row หนังสือเก่าหายาก
     menu row ประวัติความเป็นมาของ มรภ.เทพสตรี (ในราชกิจจานุเบกษา) ปี พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๑๒

        
     2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่่อโดยเสียงหรือภาพ 
     menu row ภาพถ่ายเนกาตีฟสไลด์ 
     menu row เทป 
     menu row แผ่นเสียง 
     menu row ซีดี 
     menu row และอื่นๆ
    3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) 
     menu row แผนที่ 
     menu row พิมพ์เขียว 
     menu row แผนผังต่างๆ ภายในท้องถิ่น

    4. รูปภาพ โปสเตอร์ การ์ด ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 3 จังหวัด ลพบุรี สระบุีรี สิงห์บุรี 
     menu row รูปภาพ 
     menu row โปสเตอร์ 
     menu row การ์ด

    5. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine - Readable Archives)  
     menu row เอกสารที่บันทึกข้อมูล 
     menu row สืบค้นด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     menu row ซีดีรอม

     ระเบียบ

    1. ผู้ใช้ต้องติดต่อขอใช้เอกสารจดหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่
    2. เอกสารจดหมายทุกประเภท เช่น หนังสือ รูปภาพ ตำราเก่า แผ่นเสียง ฯลฯ ไม่อนุญาตให้นำออกจากสำนักวิทยบริการฯ
    3. ผู้ใช้สามารถขอถ่ายสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
    4. ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล หรือถ่ายภาพเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ต้องทำบันทึกหรือมีจดหมายขออนุญาต