Page 9 - วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)
P. 9

สรรพตำราสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช: บทวิเคราะหเบื้องตน

                                     ๑
                                 ปรีดี พิศภูมิวิถี0
          รัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) เปนชวงเวลาที่มีความ
       เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา เพราะเปนชวงเวลาที่มีการเปดรับ
       ความเปนตะวันตกทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมและแนวคิดนามธรรมที่ปรากฎในเห็นผานแนวคิดการ
       ยอมรับและเรียนรู ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นการมีตัวตนของโลกตะวันตกและสิ่งที่แปลกใหม
       ในสายตาตะวันออก สมเด็จพระนารายณมหาราชนั้นทรงสืบทอดการเรียนรูในแบบจารีต
       ประเพณีเดิมมากอน แมวาในชวงรัชสมัยกอนหนานั้นราว ๑๐๐ ป จะปรากฏชาวตางชาติเขา
       มาบางแลวก็ตาม แตก็ยังคงอยูภายใตรูปแบบการปกครองและอาณัติของสยาม ดวยจำนวน
       ที่เล็กนอยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไมไดปรากฏชัดเจนนัก ทำใหชาวตางชาติกลุมเล็ก ๆ
       ยังไมมีบทบาทสำคัญในสังคมอยุธยา
          ความเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงขึ้นครองราชย
       ในพุทธศักราช ๒๑๙๙ และไดทรงไววางพระราชหฤทัยใหชาวตางชาติเขามามีบทบาทในราช
       สำนัก และในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดความรู
       ตาง ๆ เฉพาะความรูที่เกิดขึ้นใหมในรัชกาลของพระองคนั้น ไดถูกนำมาผสานกับความรูดั้งเดิม
       ของชาวสยาม และเกิดมุมมองสำคัญในการสืบทอดหรือจัดการองคความรูขึ้นอยางเปนระบบ
       เชน เมื่อเกิดโรงเรียนสอนศาสนาคริสตของมิชชันนารีขึ้น ก็เกิดการตื่นตัวในการศึกษาแบบ
       สยาม เปนตน ความรูแบบสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชจึงเปนความรูที่ถูกทาทาย
       จากตะวันตก และในขณะเดียวกันก็ตองแสดงใหเห็นใหไดวาความรูนี้มีพลังมากกวาความรู
       ที่มาใหม การเกิดขึ้นของสรรพตำราจึงมีความจำเปนและมีที่มาที่ไป โดยไมไดเกิดขึ้นแบบ
       ลอยตัว อยางไรก็ดี การวิเคราะหเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สำคัญจำเปนตองศึกษาบริบท
       แวดลอมไปพรอมกันดวย หากสันนิษฐานวาในชวงรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชเกิดการ
       สราง “ตำรา” แบบใหมขึ้นมานั้น ก็อาจใชชวงเวลาในรัชสมัย ๓๒ ป เปนตัวแบงการเกิดขึ้น
       ของตำราตาง ๆ ไดดังนี้

       ๑. องคความรูในชวง ๑๐ แรก (พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๐๙)
          ในชวงแรกของรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช แมวาจะเกิดการเปลี่ยนแผนดิน
       อยูหลายครั้งในปเดียวกันก็ตาม สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ทรงพระบรมเดชานุภาพและ
       เปนที่ยอมรับทั่วไปถึงพระอัจฉริยภาพความเปนผูนำ และพระวิสัยทัศนที่ทรงพัฒนาประเทศ
       ทรงเลือกใชความรูจากผูคนกลุมใหมที่ถูกเลือกเขามาเปนทหารคนสนิทของพระองค แทนที่
       การใชเพียงความรูดั้งเดิมที่อาจไมเพียงพอตอการสรางความมั่นคงใหกับพระราชบัลลังก

       ๑ รองศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

                      1
                      1
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14