Page 7 - วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)
P. 7

สารบัญ                                   หนา

        บทบรรณาธิการ
        สารบัญ
        ดานประวัติศาสตร
         - สรรพตำราในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
           รองศาสตราจารย ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี .......................................................................  1

         - การศึกษาสภาพปจจุบันคูเมือง คันดินกำแพงเมือง ประตูเมืองและ
           ปอมปราการเมืองเกาลพบุรี
           ผูชวยศาสตราจารยวิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ .....................................................................  9
        ดานศิลปะ

         - จิตรกรรมฝาผนัง วัดจันทบุรี อำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
           ผูชวยศาสตราจารยจุติรัช อนุกูล ............................................................................ 41

         - การสรางสรรคลวดลายทองรดน้ำบนพื้นระนาบ โดยใชเทคนิค
           ซิลคสกรีน
           อาจารยณฤทธิ์ ประจงแตง ...................................................................................... 64
        ดานภูมิปญญาวัฒนธรรม
         - การศึกษาประเพณี บุญผะเหวดของกลุมชาติพันธุไทยลาวแงว
           ตำบลทองเอน อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
           น.ส.ชลิตา บุญเรือง, น.ส.ขนิษฐา ศิริจันทร, น.ส.กรกช เดชบำรุง ………………………. 77

         - การศึกษาพิธีกรรมเศรษฐีเรือทองของวัดพุนอย ตำบลชอนมวง
           อำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
           น.ส.ฟาประทุม ผิวเนียม, น.ส.ธีนิดา อินมะตูม, น.ส.แพรวนภา อิ่มสวัสดิ์ ............... 98
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12