Page 5 - วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)
P. 5

บทบรรณาธิการ


        วารสาร “วัฒนเทพ” ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
     ฉบับนี้ จัดพิมพขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมใหกับผูสนใจ
     ทั่วไปไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
        เนื้อหาภายในวารสาร “วัฒนเทพ” ฉบับนี้เปนการนำเสนอองคความรูจำนวน
     6 เรื่องที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
     โดยมีการแบงหัวเรื่องไวเปน 3 ดานคือ 1. ดานประวัติศาสตร 2. ดานศิลปะ 3. ดาน
     ภูมิปญญาวัฒนธรรม ซึ่งจะทำใหผูอานเกิดองคความรูเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
        กองบรรณาธิการ หวังเปนอยางยิ่งวา วารสาร “วัฒนเทพ” จะสามารถถายทอด
     องคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนประโยชนใหแกผูอานทุกทาน หากมีขอผิดพลาด
     ประการใดตองขออภัยมา ณ ที่นี้


                     ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุติรัช อนุกูล
                    ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
                           2 เมษายน 2564
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10