Page 4 - วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)
P. 4

บทบรรณาธิการ


                                                 วารสาร “วัฒนเทพ” ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
                                              ฉบับนี้ จัดพิมพขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมใหกับผูสนใจ
                                              ทั่วไปไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
                                                 เนื้อหาภายในวารสาร “วัฒนเทพ” ฉบับนี้เปนการนำเสนอองคความรูจำนวน
                                              6 เรื่องที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
                                              โดยมีการแบงหัวเรื่องไวเปน 3 ดานคือ 1. ดานประวัติศาสตร 2. ดานศิลปะ 3. ดาน
                                              ภูมิปญญาวัฒนธรรม ซึ่งจะทำใหผูอานเกิดองคความรูเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
                                                 กองบรรณาธิการ หวังเปนอยางยิ่งวา วารสาร “วัฒนเทพ” จะสามารถถายทอด
                                              องคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนประโยชนใหแกผูอานทุกทาน หากมีขอผิดพลาด
                                              ประการใดตองขออภัยมา ณ ที่นี้


                                                              ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุติรัช อนุกูล
                                                             ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
                                                                    2 เมษายน 2564
   1   2   3   4   5   6   7   8   9