Page 3 - วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)
P. 3

วารสารวัฒนเทพ

      ปีีที่่� ๑ ฉบัับัที่่� ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ม่นาคม ๒๕๖๕
      ISSN: ๒๗๗๓-๙๙๐๒


      วัตถุุประสงค์์  เพื่่�อเผยแพื่ร่่องค์ความร่้�ในด้�านศิิลปีวัฒนธร่ร่ม

      เจ้้าของ     สำำานักศิิลปีะและวัฒนธร่ร่ม มหาวิที่ยาลัยร่าชภััฏเที่พื่สำตร่่

      ท่�ปรึกษา
      ผ้�ช่วยศิาสำตร่าจาร่ย์ จินตนา เวชม่  อธิการ่บัด้่มหาวิที่ยาลัยร่าชภััฏเที่พื่สำตร่่
      ผ้�ช่วยศิาสำตร่าจาร่ย์ วิไลวร่ร่ณ ฉำ�าพื่ิรุ่ณ ผ้�ที่ร่งคุณวุฒิสำำานักศิิลปีะและวัฒนธร่ร่ม
      อาจาร่ย์เชาวนาที่ เพื่็งสำุข      ผ้�ที่ร่งคุณวุฒิสำำานักศิิลปีะและวัฒนธร่ร่ม
      นายธ่ร่สำินที่ร่์ กิ�งจำาปีา   ผ้�ที่ร่งคุณวุฒิสำำานักศิิลปีะและวัฒนธร่ร่ม

      บรรณาธิิการ
      ผ้�ช่วยศิาสำตร่าจาร่ย์ ด้ร่.จุติร่ัช อนุก้ล  ผ้�อำานวยการ่สำำานักศิิลปีะและวัฒนธร่ร่ม
      กองบรรณาธิิการ
      อาจาร่ย์ภัาคภั้มิ เฉลิมวัฒน์  ร่องผ้�อำานวยการ่สำำานักศิิลปีะและวัฒนธร่ร่ม
      อาจาร่ย์ณฤที่ธิ� ปีร่ะจงแต่ง  ร่องผ้�อำานวยการ่สำำานักศิิลปีะและวัฒนธร่ร่ม
      นางสำาวสำมด้า วินิจกำาธร่   หัวหน�าสำำานักงานผ้�อำานวยการ่ฯ
      นางสำาวชุติมา อิ�มนิร่ันต์  เจ�าหน�าที่่�บัร่ิหาร่งานที่ั�วไปี
      นางสำาวณัฐธวัลร่ัตน์ ด้อกไม�งาม  นักวิชาการ่ศิึกษา
      นายสำุชาติ อ่อนสำันที่ัด้   ผ้�ปีฏิบััติงานบัร่ิหาร่

      กำาหนดออกวารสาร ปีีละ ๑ ฉบัับั เมษายน - ม่นาคม

      จ้ัดพิมพ์โดย   สำำานักศิิลปีะและวัฒนธร่ร่ม มหาวิที่ยาลัยร่าชภััฏเที่พื่สำตร่่
              ๓๒๑ ตำาบัลที่ะเลชุบัศิร่ อำาเภัอเม่อง จังหวัด้ลพื่บัุร่่ ๑๕๐๐๐
              โที่ร่ศิัพื่ที่์ ๐ ๓๖๔๑ ๓๐๙๖
              www.culture.tru.ac.th

      พิมพ์ท่�     บัร่ิษัที่ พื่่.เอ.ล่ฟวิ�ง จำากัด้
              ๔ ซอยสำิร่ินธร่ ๗ แขวงบัางบัำาหรุ่ เขตบัางพื่ลัด้ กรุ่งเที่พื่ฯ ๑๐๗๐๐
              โที่ร่ศิัพื่ที่์ ๐ ๒๘๘๑ ๙๘๙๐
   1   2   3   4   5   6   7   8