Page 13 - วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)
P. 13

พระมหากระษัตราธิราชแกเจา” หลังจากใหโอวาทแกสุทัศนราชกุมารแลว วิทิตยราชกุมาร
       ก็เสด็จเขาปาหิมพานตและออกผนวช สวนสุทัศนราชกุมารก็ขึ้นครองราชย ปฏิบัติตามคำ
       สอนของวิทิตยราชกุมาร เมื่อสิ้นพระชนมแลวก็ไปเกิดบนสวรรค
          หนังสือเรื่องราโชวาทชาดกมีความเปนตำราเพื่อใชสั่งสอนผูปกครองหรือ
       พระมหากษัตริย เรื่องคุณสมบัติอันพึงประสงคของผูนำ เรื่องทศพิธราชธรรมและ
       นิติราชธรรมที่ตองปฏิบัติเพื่อความยุติธรรมเที่ยงตรงและเพื่อประโยชนของประชาชนที่อยู
       ภายใตพระราชอำนาจ
          ๒. ตำราขี่ชาง
          ตำราขี่ชาง เปนตำราที่มีวัตถุประสงคใหรูจักการบังคับชาง การนุงผาในลักษณะ
       ตาง ๆ การถืออาวุธ ตลอดจนประเภทและชนิดของชางไวอยางละเอียด ซึ่งนับไดวาเปนคูมือ
       ของการควบคุม ฝกหัดบังคับชางซึ่งเปนกำลังสำคัญของสยามมาแตโบราณ ตนฉบับเดิมมีการ
       ชำระในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตอมาพระเจาบรมวงศเธอ
       กรมหลวงอดิศรอุดมเดช โปรดใหพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ และมีการพิมพอีกหลายครั้ง

          ๓. ตำราโอสถพระนารายณ
          ตำราโอสถพระนารายณ เปนตำรับยาที่รูจักกันดีในปจจุบัน สันนิษฐานวาเปนตำรา
       ยาที่แพทยประจำพระองคสมเด็จพระนารายณมหาราชไดประกอบตัวยาปรุงขึ้นทูลเกลาฯ
       ถวายสมเด็จพระนารายณมหาราชเพื่อรักษาพระโรคตาง ๆ ตอมาจึงรวบรวมเผยแพรขึ้น
       ลักษณะตัวยาสมุนไพรและวิธีการปรุงยามีความเปนตะวันตกเขามาประกอบ รวมทั้งรายนาม
       แพทยที่ปรากฏในตำราโอสถพระนารายณก็มีทั้งแพทยไทย จีนและฝรั่ง แสดงใหเห็นความรู
       ในการรักษาโรค
          ตำราโอสถพระนารายณมีการพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยสมเด็จพระศรี
       พัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง โปรดใหพิมพพระราชทานในงาน
       พระราชทานเพลิงศพพระยาแพทยพงศา (นาก โรจนแพทย)

          ๔. จินดามณี
          จินดามณีเปนวรรณคดีสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ปจจุบันพบหลาย
       สำนวน สำนวนที่เกาที่สุดคือฉบับที่เรียกวาจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี แตงในสมัยสมเด็จ
       พระนารายณมหาราช ตามหลักฐานขอความในหนังสือวา “จินดามณีนี้ พระโหราธิบดี เดอม
       อยูเมืองสุกโขไท แตงถวายแตครั้งสมเด็จพระนารายณเปนจาวลพบุรีย” นักวรรณคดีไทยและ
       นักประวัติศาสตรนับวาจินดามณีเปนคูมือหรือตำราสำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยมาแต
       อดีต เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ เปนการรวบรวมถอยคำที่อาจเขียนผิด คำที่อานยาก
       คำพองเสียง คำศัพทที่ไมไดใชในสามัญวิสัย และคำศัพทที่ใชในภาษาเขียนเปนหลัก                      5
                      5
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18