Page 11 - วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)
P. 11

เหลานั้นก็เขามาเพื่อวัตถุประสงคทางการคาและมักเปนพอคาจรที่เดินทางเขาออกอยุธยา
       ตามฤดูกาลมรสุม ครั้งนี้เมื่อเกิดการขอพระราชทานที่ตั้งขึ้น สมเด็จพระนารายณมหาราชจึง
       ตัดสินพระทัยใหเสรีภาพเบื้องตน พรอมทั้งใหพื้นที่จำกัดที่ตั้งอยูไกลออกไปจากเกาะเมือง
       พระนครศรีอยุธยา ในขณะเดียวกันคณะมิชชันนารีก็ไดทดลองการเรียนในระบบโรงเรียน
       แบบฝรั่งในสยาม กลาวคือ มีการรับเด็กชาวสยามเขาอยูโรงเรียนประจำ มีตารางการเรียน
       การสอน มีแบบเรียนที่คลายคลึงกับโรงเรียนในตะวันตก ซึ่งอาจเปนสิ่งที่สมเด็จพระนารายณ
       มหาราชทรงวิตกอยูบาง เพราะปรากฏขอพระราชปุจฉาที่ทรงถามไปยังพระสงฆที่ทรงเคารพ
       นับถือเกี่ยวกับการเดินทางเขามามากขึ้นของชาวตะวันตก อยางไรก็ดี คาดวาเหตุการณที่
       คณะมิชชันนารีเดินทางเขามามากขึ้นนี้อาจไมไดสงผลตอการตัดสินพระทัยของสมเด็จ
       พระนารายณมหาราชนัก กลับทรงมองวาเปนการดีที่จะมีผูคนเขาออกอยุธยามากขึ้น ทำให

       ระบบเศรษฐกิจการคาเจริญรุงเรืองมากกวากอน
          ในชวง ๒ ทศวรรษนี้ สมเด็จพระนารายณมหาราชยังไดทรงใชความรูจากเหลา
       มิชชันนารีเพิ่มมากขึ้น อันไดแกเสริมสรางการกอสรางเมืองใหมีลักษณะสากล มีระบบ
       ปองกันเมือง และทรงไตถามหาความรูในสิ่งที่เกิดขึ้นใหมเชนการดาราศาสตร การประปา
       การแพทย

       ๓. องคความรูในชวงทายของรัชกาล (พ.ศ. ๒๒๒๑ – ๒๒๓๑)
          ในระยะ ๑๐ ป สุดทายของรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชนี้ ปรากฏชัดเจนวา
       สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงเห็นวาความรูเปนสิ่งที่มีพลัง และมีอำนาจมาก โดยเฉพาะ
       อยางยิ่งความรูที่จะตองรูอยางเทาทันตะวันตก จากหลักฐานพระราชพงศาวดารและ
       หลักฐานประวัติศาสตรชั้นตนระบุวาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงใชความรูจาก
       ชาวตะวันตกที่เดินทางเขามาในอยุธยาและลพบุรีเพิ่มมากขึ้นกวากอน ทรงขอยืมตัว
       นายทหารฝรั่งเศสที่ทรงเห็นวามีความรูที่จะชวยเสริมสรางความมั่นคงใหกับอาณาจักรไวได
       เชน ทรงขอใหเชอวาลิเยร เดอ ฟอบัง (Chevalier de Forbin) อยูในสยามตอเพื่อเปนเจา
       เมืองบางกอกในตำแหนงออกพระศักดิสงคราม ทรงขอใหวิศวกรฝรั่งเศสชื่อล็อง เด แวรแกง
       (Vollant des Verquains) ออกแบบปอมปราการตามเมืองตาง ๆ ทั้งบางกอก ลพบุรี
       อินทรบุรี นครศรีธรรมราช ดวยทรงเชื่อมั่นวาความรูจากตะวันตกนี้จะเปนประโยชนมากกวา
       ที่จะกอใหเกิดโทษได
          อาจกลาวไดวาในชวงทศวรรษสุดทายของรัชกาลของสมเด็จพระนารายณมหาราชนี้
       สรรพความรูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชไดตกผลึกแลว จึงอาจปรากฏตำราตาง ๆ
       เชนตำราพระราชปุจฉาเกี่ยวกับศาสนา ตำราขี่มา ตำราการนุงผาขี่ชาง บังคับชาง ตำรา
       สำหรับทูตที่จะเดินทางไปออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักอื่น เปนตน สิ่งสำคัญที่
       จะเปนจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือความรูที่ไดจากตะวันตก เชน ความรูดานดาราศาสตร


                      3
                      3
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16