Page 10 - วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)
P. 10

จึงปรากฏในพระราชพงศาวดารชวงตนวาทรงแตงตั้งขุนนางที่มีสายเลือดมุสลิมขึ้นเปนทหาร
     รักษาพระองคหรือที่เรียกกันวาทหารฝายชำนัญการ คือมีความสามารถในการสูรบและนำ
     ความรูของการใชอาวุธ การตอสูแบบใหมเขามาใชในการรบได เพราะในชวงตนรัชกาลนั้นยัง
     มีศึกสงครามกับเมืองอื่นเชนเมืองเชียงใหมอยูบาง และยังมีการเกิดกบฏทาทายพระราช

     อำนาจอยูเนือง ๆ
        อยางไรก็ดี จะเห็นไดวาจากสถานการณการเมืองการปกครอง ที่อาจมีสวนบีบบังคับ
     ใหสมเด็จพระนารายณมหาราชตองทรงสรรหาเมืองที่มีความปลอดภัยสูงกวา
     พระนครศรีอยุธยาที่เปนราชธานี จึงทรงเลือกเมืองลพบุรีขึ้น พรอมกับการสรางเมืองที่มี
     ความมั่นคงมากกวากอน ในที่นี้อาจกลาวไดวาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงใชความรูจาก
     กลุมมุสลิมเปนหลักในการกอสรางอาคาร หมูพระที่นั่ง การวางแบบแผนผังพระราชวัง ทำให
     อาคารสถาปตยกรรมภายในพระนารายณราชนิเวศมีความคลายคลึงกับพระราชวังของ
     กษัตริยมุสลิม เชนอาคารที่เจาะชองหนาตางโคงแหลม หรืออาจมีการใชโดมกลม มีการสราง
     สระน้ำหรือระบบประปา และอาจรวมถึงการสรางหองน้ำในสวนที่ประทับ ใชแนวกำแพงกั้น
     แบงพื้นที่ใชงานในพระราชวัง มีการประดับภายในดวยน้ำพุ หรือสวนดอกไม เปนตน ความรู
     ที่พบในชวงตนรัชกาลของพระองคจึงเปนความรูที่ไดมาจากกลุมมุสลิมเปนหลัก
        อาจกลาวไดวา การที่สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงริเริ่มใชความรูจากโลกมุสลิม
     นี้ ทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนความรูในสยามดวยเชนกัน เปนไปไดวาความรูที่มุสลิมนำเขามา
     ใหมเนนที่การกอสรางอาคารสถานที่ และการเลือกใชคน ซึ่งนอกจากเรื่องดังกลาวแลวอาจมี
     พระราชนิยมอื่น ๆ ประกอบดวย เชนอาหาร เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ หรือแมแต
     วรรณคดีโลกมุสลิม สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงนำความรูเหลานี้มาปรับใช เชน การ
     สรางเมืองลพบุรีใหมีประตูเมืองขนาดใหญขึ้น มีแนวปอมปราการรักษาความปลอดภัยที่
     ประตูเมือง มีการจัดสรรพื้นที่การใชงานในเขตเมือง และการกอสรางพระตำหนักพักรอน
     นอกเมือง เปนตน

     ๒. องคความรูในชวง ๑๐ ปตอมา (พ.ศ. ๒๒๑๐ – ๒๒๒๐)

        ระยะเวลา ๑๐ ปตอมา เปนชวงเวลาที่สมเด็จพระนารายณมหาราชไดทรง
     เสริมสรางพระราชบัลลังกใหเขมแข็งเต็มที่ ในระยะนี้มีความรูแบบตะวันตกเริ่มเขามาทาทาย
     พระราชอำนาจอยูบาง เพื่อใหทรงตัดสินพระทัย นั่นคือการเดินทางเขามาของคณะ
     มิชชันนารีตางชาติที่ประสงคจะพักอยูในสยามชวงระยะเวลาหนึ่งกอนเดินทางตอไปยัง
     ภูมิภาคตอนเหนือของเวียดนามเพื่อเผยแผศาสนา และเดินทางเขาไปสูดินแดนจีนเปนลำดับ
     คณะมิชชันนารีเหลานี้เห็นโอกาสอันดีในการตั้งมั่นและขอพระราชทานเสรีภาพในการเผยแผ
     ศาสนา จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนารายณมหาราช
     แมวากอนหนานั้น อยุธยาจะรูจักชาวตางชาติมาระยะเวลาหนึ่งแลวก็ตาม แตชาวตางชาติ


                    2
                    2
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15