หนังสือ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

หนังสือ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมีทั่วไป 1 /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ 2548
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 2 /ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ 2548
Supplementary Material for Teaching Reading for Text Interpretation /Tamnong Jaroenroop 2547
A study of Poetry /Tamnong Jaroenroop 2547
การออกแบบและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ /ผศ.รัชชนก สวนสีดา 2547
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชี 2 /ธนิดา ภู่แดง 2547
วัดมณีชลขัณฑ์ /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2546
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารการขาย /ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ 2546
การจัดหมวดหมู่หนังสือ /ผศ.ศรีสุภา นาคธน 2546
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ /ผศ.รัชชนก สวนสีดา 2546