321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

 •       ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

 • บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM)
   fbrunei
  เมืองหลวง บันดาร์ เสรี เบกาวัน
  วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
  สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 7 มกราคม 2527
   

  ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)
   fcambodia
  เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
  วันชาติ 9 พฤศจิกายน
  สกุลเงิน เรียล
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 9 เมษายน 2542
   

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PEPUBLIC OF INDONESIA)
   findonesia
  เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา
  วันชาติ 17 สิงหาคม
  สกุลเงิน รูเปียห์
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC)
   flao
  เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทร์
  วันชาติ 2 ธันวาคม
  สกุลเงิน กีบ
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540
   

  มาเลเซีย (MALAYSIA)
   fmalaysia
  เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
  วันชาติ 31 สิงหาคม
  สกุลเงิน ริงกิต
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สหภาพพม่า (THE UNION OF MYANMAR)
   fmyanmar
  เมืองหลวง เมืองเนปีดอ
  วันชาติ 4 มกราคม
  สกุลเงิน จั๊ต
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540
   

  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
   fphilip
  เมืองหลวง กรุงมะนิลา
  วันชาติ 12 มิถุนายน
  สกุลเงิน เปโซ
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐสิงค์โปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE)
   fsingapore
  เมืองหลวง สิงคโปร์
  วันชาติ 9 สิงหาคม
  สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  ราชอาณาจักรไทย (KINGDOM OF THAILAND)
   fthai
  เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
  วันชาติ 5 ธันวาคม
  สกุลเงิน บาท
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)
   fvietnam
  เมืองหลวง กรุงฮานอย
  วันชาติ 2 กันยายน
  สกุลเงิน ด่ง
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 28 กรกฎาคม 2538

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก