321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • Web of Science เปิดให้บริการเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังไปถึงปี 1945

  Web of Science เปิดให้บริการเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังไปถึงปี 1945

  28-10-2562 เวลา 14:10 น.

  Web of Science เปิดให้บริการเข้าถึงบทความงานวิจัยย้อนหลังไปถึงปี 1945 สามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019 Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database)...

  บริการขอเลข ISBN และ CIP

  บริการขอเลข ISBN และ CIP

  25-10-2562 เวลา 15:18 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้บริการขอเลข ISBN และ CIP เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของหนังสือ เพื่อจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ การกำหนดหัวเรื่องเพื่อใช้ในการสืบค้นและลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ AACR2...

  ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

  ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

  20-09-2562 เวลา 13:52 น.

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 ...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

TRU Green Library

ห้องสมุดสีเขียว

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

 •       ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

 • บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM)
   fbrunei
  เมืองหลวง บันดาร์ เสรี เบกาวัน
  วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
  สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 7 มกราคม 2527
   

  ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)
   fcambodia
  เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
  วันชาติ 9 พฤศจิกายน
  สกุลเงิน เรียล
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 9 เมษายน 2542
   

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PEPUBLIC OF INDONESIA)
   findonesia
  เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา
  วันชาติ 17 สิงหาคม
  สกุลเงิน รูเปียห์
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC)
   flao
  เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทร์
  วันชาติ 2 ธันวาคม
  สกุลเงิน กีบ
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540
   

  มาเลเซีย (MALAYSIA)
   fmalaysia
  เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
  วันชาติ 31 สิงหาคม
  สกุลเงิน ริงกิต
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สหภาพพม่า (THE UNION OF MYANMAR)
   fmyanmar
  เมืองหลวง เมืองเนปีดอ
  วันชาติ 4 มกราคม
  สกุลเงิน จั๊ต
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540
   

  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
   fphilip
  เมืองหลวง กรุงมะนิลา
  วันชาติ 12 มิถุนายน
  สกุลเงิน เปโซ
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐสิงค์โปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE)
   fsingapore
  เมืองหลวง สิงคโปร์
  วันชาติ 9 สิงหาคม
  สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  ราชอาณาจักรไทย (KINGDOM OF THAILAND)
   fthai
  เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
  วันชาติ 5 ธันวาคม
  สกุลเงิน บาท
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510
   

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)
   fvietnam
  เมืองหลวง กรุงฮานอย
  วันชาติ 2 กันยายน
  สกุลเงิน ด่ง
  วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 28 กรกฎาคม 2538

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2562

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก