สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

  17-10-2557 เวลา 10:50 น.

  ฐานข้อมูล JSTOR  (ช่วงเวลาให้บริการ 16 ต.ค 57 - 15 ธ.ค. 57)ฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้สนเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอิ่นๆ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของ     1) JSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ     2) ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 รายการ อาทิ Global Plant Collection   ...

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  06-10-2557 เวลา 10:32 น.

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ11-12 ต.ค. 57 เนื่องจาก นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีบรรยายในชั้นเรียน)

  กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข

  กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข

  08-09-2557 เวลา 13:30 น.

  ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมงาน "พิธีมอบห้องสมุดสร้างสุข" ในวันพุธที่ 17 ก.ย. 57 พบกับกิจกรรม "มหกรรมคนสร้างสุข"

  1 2 3 4 5 6 7 8

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC

สืบค้น EDS


การจัดการความรู้

km01

km02

ฐานข้อมูลออนไลน์

bmelib

d01

iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo