สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection

  13-08-2558 เวลา 08:30 น.

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection(ช่วงเวลาให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 58)eBook Academic Collection ซึ่งเป็นแพคเกจ eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ไม่วาจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์...

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  13-08-2558 เวลา 08:00 น.

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ15-16 ส.ค. 58  เนื่องจาก นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีบรรยายในชั้นเรียน)

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Streaming Video Online: Premium

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Streaming Video Online: Premium

  29-07-2558 เวลา 08:30 น.

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Streaming Video Online: Premium(ช่วงเวลาให้บริการตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ย. 58)ฐานข้อมูล Streaming Video Online: Premium เป็นคอลเล็กชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดของ Alexander Street เริ่มเปิดให้ใช้งานในปี 2013 คอลเล็กชั่่นนี้รวบรวมวีดีโอ full text...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC

สืบค้น EDS

ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

การจัดการความรู้

ฐานข้อมูลออนไลน์

stornc
bmelib

d01

logouc
iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo