สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF eLibrary

  28-10-2557 เวลา 10:50 น.

  ฐานข้อมูล IMF eLibrary  (ช่วงเวลาให้บริการ วันนี้ - 30 พ.ย. 57) ฐานข้อมูล eLibrary รวมผลงานทั้งหมดของ IMF จากหนังสือ บทวิเคราะห์ สถิติ วารสาร เอกสารและรายงานกว่า 14,000 ฉบับ มี Data Series หลายล้านรายการ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1948 สืบค้นและเรียกใช้ได้ทั้งหมดบนระบบเดียวกันทางออนไลน์...

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.

  27-10-2557 เวลา 11:22 น.

       สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" โดยเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย 1) หลักสูตร 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ 2)หลักสูตร...

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

  17-10-2557 เวลา 10:50 น.

  ฐานข้อมูล JSTOR  (ช่วงเวลาให้บริการ 16 ต.ค 57 - 15 ธ.ค. 57)ฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้สนเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอิ่นๆ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของ     1) JSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ     2) ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC

สืบค้น EDS


การจัดการความรู้

km01

km02

ฐานข้อมูลออนไลน์

bmelib

d01

iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo