สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  25-08-2557 เวลา 10:32 น.

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ30-31 ส.ค. 57 เนื่องจาก นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีบรรยายในชั้นเรียน)

  โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น

  โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น

  04-08-2557 เวลา 10:46 น.

  โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พบกับกิจกรรม เรียนรู้เรื่องราว "วิถึชุมชนไทยเบิ้ง" มีกิจกรรมมากมายให้ร่วม ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้กำเนิดถิ่นฐาน ความเป็นอยู่และการแต่งกาย การสาธิตตัดกระดาษเพื่อใช้ในงานบุญ สาธิตสานใบไม้จากทางมะพร้าว ของชาวไทยเบิ้ง พบกันได้ที่...

  สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร

  02-07-2557 เวลา 15:42 น.

  เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานปรับปรุงอาคารในชั้นที่ 2, 3 และ 4 จึงมีเสียงรบกวน และเกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการ  หากผู้ใช้บริการต้องการหนังสือที่อยู่ในชั้น 3 และ 4...

  1 2 3 4 5 6 7

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC

สืบค้น EDS


การจัดการความรู้

km01

km02

ฐานข้อมูลออนไลน์

bmelib

d01

iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo