สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  22-07-2557 เวลา 08:30 น.

  สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ26-27 ก.ค. 57 - เนื่องจากนักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีบรรยายในชั้นเรียน)

  สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดบริการ

  สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดบริการ

  07-07-2557 เวลา 17:04 น.

  สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ      วันที่ 11 ก.ค. 57 เนื่องจาก วันอาสาฬหบูชา และ     วันที่ 14 ก.ค. 57 เนื่องจาก วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาสำหรับวันที่ 12-13 ก.ค. 57 เปิดบริการตามปกติ

  สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร

  02-07-2557 เวลา 15:42 น.

  เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานปรับปรุงอาคารในชั้นที่ 2, 3 และ 4 จึงมีเสียงรบกวน และเกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการ  หากผู้ใช้บริการต้องการหนังสือที่อยู่ในชั้น 3 และ 4...

  1 2 3 4 5 6 7 8

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC

สืบค้น EDS


การจัดการความรู้

km01

km02

ฐานข้อมูลออนไลน์

bmelib

d01

iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo